Program wychowania przedszkolnego

W roku szkolnym 2017/2018 kadra pedagogiczna wybrała program wychowania przedszkolnego „Trampolina autorstwa Kamili Witerskiej i Małgorzaty Janiak, Wydawnictwa PWN. Program wychowania przedszkolnego „Trampolina” jest zgodny z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego. Opisuje proces wychowania i kształcenia dzieci w wieku 3-6 lat – pozwalając różnicować go w zależności od potrzeb i możliwości przedszkolaków.

Autorki programu określiły jakie metody, formy pracy, sytuacje dydaktyczne, ćwiczenia są najbardziej adekwatne do  potrzeb dziecka na etapie wychowania przedszkolnego. Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Zawiera:

  • szczegółowe cele kształcenia i wychowania
  • treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej
  • sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci oraz warunków,  w jakich program będzie realizowany
  • opis założonych osiągnięć dziecka.

W programie wychowania przedszkolnego „Trampolina” została przedstawiona propozycja wyodrębnienia podobszarów w poszczególnych obszarach (fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym) – na podstawie teorii pedagogiki przedszkolnej, psychologii rozwoju dziecka oraz teorii inteligencji wielorakiej H. Gardnera i teorii inteligencji emocjonalnej D. Golemana. Ponadto poszczególne obszary zostały wzbogacone o cele kształcenia wspierające rozwój kreatywności dziecka – zgodnie z założeniami pedagogiki twórczości i zdolności.